📢📢 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักโภชนาการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือก