📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ มีดังนี้
๑. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สำเนาใบสำคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ฯลฯ) ถ้ามี จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื