ข้อมูลบุคลากร

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร แยกตามประเภทการจ้าง (5 เดือนย้อนหลัง) 🌐

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกำลังคนระยะเวลา 5 เดือนย้อนหลัง