งานจัดการสารสนเทศ

ภาระกิจ


 • >>> คลิ๊ก เพื่อขอรับสิทธิ์การเข้าใช้งาน i-Hospital <<

  • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย บริหารจัดการ ตลอดจนการสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงานและสถานบริการ โดยการนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบ Business Intelligence (BI)
  • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) เพื่อรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงรายงานในระดับต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการกำกับ ติดตาม และประมวลผลในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ
  • บริหารจัดการ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) และระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นกับธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการกับแอ๊ปพลิเคชั่นเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเคลมของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล Health Information System (iHospital) ให้ได้ตามคุณสมบัติ และมาตรฐานซอฟต์แวร์ (Software) ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยบริการ Health Information System (HIS) ระดับโรงพยาบาล
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย