งานวิชาการและการจัดการความรู้

แนะนำโรงพยาบาล

   • ศึกษา พัฒนา วิจัย และพัฒนาการอบรมคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลเครือข่าย

   • ศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้และจัดรูปแบบการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอบรมและวิจัย

   • พัฒนาแผนการสอนและสื่อนวตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลขอนแก่น

   • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการอบรมในรูปแบบ On Siteและ On Line

   • ให้คำแนะนำด้านการใช้งานโปรแกรมที่โรงพยาบาลพัฒนาขึ้นใช้งานในระบบต่างๆ

   • สนับสนุนการเรียนการสอนจากสหสาขา

   • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย