งานวิชาการและการจัดการความรู้

ภาระกิจ

  • ศึกษา พัฒนา วิจัย และพัฒนาการอบรมคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลเครือข่าย
  • ศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้และจัดรูปแบบการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอบรมและวิจัย
  • พัฒนาแผนการสอนและสื่อนวตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลขอนแก่น
  • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการอบรมในรูปแบบ On Siteและ On Line
  • ให้คำแนะนำด้านการใช้งานโปรแกรมที่โรงพยาบาลพัฒนาขึ้นใช้งานในระบบต่างๆ
  • สนับสนุนการเรียนการสอนจากสหสาขา
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย