งานออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์

ภาระกิจ

  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและสนับสนุนในโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลเครือข่าย
  • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ Health Information Exchange (HIE) ตามประเภทและชนิดของข้อมูลกลาง Data Catalogue) ในการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคล (Identification) ของกระทรวงสาธารณสุข (My MOPH) และการเชื่อมโยงตรวจสอบกับระบบการยืนยันตัวบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ Health Information System (iHospital Application)
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย