นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ | Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning

ลิ้งเข้าทำการอบรม https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU009+2022/course/