ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์)