งานคอมพิวเตอร์เครือข่าย

ภาระกิจ

  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure) เพื่อให้เกิดระบบการเชื่อมโยงทั้งระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) และระบบเครือข่ายภายนอก (Internet)
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  • พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขทางไกล (Tele - Health) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การจัดการระบบโครงข่ายด้านข้อมูลและเสียง (Data & Voice Communication) VDO & Web Conference เพื่อการให้บริการระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาลขอนแก่นและสถานพยาบาลเครือข่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนา ปรับปรุงระบบ Data Center และภารกิจของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ISO 27001:2013  และ ISO 9001  
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย