สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น

Slider

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โทร. 043-232555 ต่อ 1602
เว็บไซต์: http://irb.kkh.go.th
email: irbkkh@gmail.com