3.แบบคำชี้แจงอาสาสมัครและยินยอมเข้าร่วมวิจัย

2.เอกสารชี้แจงผู้ปกครอง

3.เอกสารคำชี้แจงและยินยอมกรณีอาสาสมัครอายุ ≥ 18ปี

4.เอกสารคำชี้แจงและยินยอมกรณีอาสาสมัครอายุ 15-17ปี

5.เอกสารชี้แจงอาสาสมัครอายุ7-14ปี

6.หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยผู้ปกครอง

7.หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย_อาสาสมัครอายุ18ปีขึ้นไป

8.หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย_ผู้ปกครองและเด็ก

9.หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย_ผู้ปกครองและเด็ก