EB25. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มีการดำเนินการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

1.ระเบียบปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.ระเบียบปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น

3.ระเบียบปฏิบัติการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ภายในประเทศและการยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ

4.ระเบียบปฏิบัตการจัดหาพัสดุ

5. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

6. แนวทางด้านระบบยา

ไฟล์เอกสาร