EB15. หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

นายชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ลงนามในประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 และแจ้งประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตทั้งองค์กร

ไฟล์เอกสาร