EB16. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

มีการกำหนดขั้นตอนแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

  1. มีคำสั่งผู้รับผิดชอบ
  2. ช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ สายตรง 24 ชั่วโมง /ผ่านระบบ Intranet โรงพยาบาลขอนแก่น/
  3. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / Web site หน่วยงาน
  4. แนวทางปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน                                                                    แผนผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน เป็น Chart  ติดที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  5. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
  6. การตอบสนองเรื่องร้องเรียน
  7. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน
ไฟล์เอกสาร