EB17. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลขอนแก่น มีการกำหนดมาตการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน โดยออกประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและรายงานผลเสนอผู้อำนวยการโรงาพยาบาลขอนแก่น

ไฟล์เอกสาร