EB2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลิ้งเอกสาร

 

ไฟล์เอกสาร