EB2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 1. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
 3. หนังสือจัดสรรงบประมาณ
 4. คำสั่งปิด-ปลดประกาศ
 5. ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
 10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
 13. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 14. การป้องกันผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามประกาศกระทรวง
 15. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายตามแนวทาง จำนวน 2 ชุด
 16. การป้องกันผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามประกาศกระทรวง
 17. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายตามแนวทาง จำนวน 2 ชุด
 18. Print Screen
 19. ลิ้งประกาศเผยแพร่เอกสาร
 20. คำสั่งปิด-ปลดประกาศ
 21. ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

 

 

 

ไฟล์เอกสาร