EB2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง

มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 วันที่ทำการประกาศเผยแพร่ วันที่ 29 ตุลาคม 2561)

2. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

3. ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

4. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

5. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินเกิน 100,000 บาท

 

 

ไฟล์เอกสาร