EB20. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลขอนแก่นมีการนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าในการประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาล โรงพยาบาลขอนแก่น โดยคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562

ไฟล์เอกสาร