EB21. หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลขอนแก่น มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยการจัดทำเอกสารคู่มือนโยบายของโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

ไฟล์เอกสาร