EB22.หน่วยงานมีการประชุม อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซอน

มีแผนดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการข้อ 2.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบุคลากร

ไฟล์เอกสาร