EB23. หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มีการดำเนินการ

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์เอกสาร