EB24. หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการดำเนินการ

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 และมีการรายงานผลการกำกับติดตาม ไตรมาส 2

ไฟล์เอกสาร