EB24. หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริจ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี 2563

1.1 มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ของแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563

2.1 มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ และรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดของคู่มือ ตามแบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3 รอบ 6 เดือน (1ต.ค.62 ถึง 31 มี.ค.63) และรอบ 12 เดือน (1 เม.ย.63 ถึง 30 ก.ย.63)

ไฟล์เอกสาร