EB26. การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริหารประชาชน

มีการดำเนินการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดบริการต่างๆ

  1. ขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วย

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพ

3. คลินิกพิเศษนอกเวลา เฉพาะทางบริการประชาชน

4. คลินิกเพิ่มพิเศษบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน

5. ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจต่างๆ

 

 

 

ไฟล์เอกสาร