คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

 1. กระบวนการจำหน่วยผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 1
 2. กระบวนการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 3. กระบวนงานการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของกองทุนฯ และมูลนิธิฯ
 4. กระบวนงานการดำเนินการร้องเรียน
 5. กระบวนงานการดูแลผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง
 6. กระบวนงานการบริการสิทธิในระบบประกันสุขภาพ
 7. กระบวนงานการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ผู้มีปัญหาการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
 8. กระบวนงานการรับผู้ป่วยใหม่ ศกช.1
 9. กระบวนงานการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ไม่มีเลขบัตรประชาชน
 10. กระบวนงานการให้บริการผู้ป่วยประสบปัญหาค่าพาหนะกลับภูมิลำเนา
 11. กระบวนงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 12. กระบวนงานระบบบริการผู้ป่วยนอก
 13. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 14. Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไฟล์เอกสาร