EB3. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

มีการดำเนินการ

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ และภาพถ่ายปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

 

ไฟล์เอกสาร