EB3. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ

 

ไฟล์เอกสาร