EB3. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักฐานการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ

ไฟล์เอกสาร