EB6. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

 

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม คัดเลือกภารกิจหลักตามโครงการรวมใจจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้พิการแบบองค์รวม โดยเปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วยส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (ภชอ.) ชุมชน มหาวิทยาลัย

ไฟล์เอกสาร