EB7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

P มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม คัดเลือกภารกิจหลักตามโครงการรวมใจจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้พิการแบบองค์รวม โดยเปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วยส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (ภชอ.) ชุมชน มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

ไฟล์เอกสาร