การตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ

วันที่ 15 พ.ย. 66 งานการศึกษาหลังปริญญา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.ขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนแพทยสภา นำทีมโดยแพทย์หญิงอภิวรรณ ศิริคะเณรัตน์ ประธานศูนย์การศึกษาหลังปริญญา และแพทย์หญิงณญาวดี กวีนัฐญานนท์ ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 26 ณ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พิจารณามาตรฐานโรงพยาบาล และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการฯ ของโรงพยาบาลเพิ่มพูนทักษะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ สนับสนุนทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วย และ เสริมสร้างกำลังใจแพทย์ประจำ แพทย์เพิ่มพูนทักษะและบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ทั้งนี้ทีมประเมินจะได้ทำการ รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาต่อไป