กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) การจัดกิจกรรมนี้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรภายในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก