กิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้ป่วยจำลอง

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.สตางค์ ศุภผล และคณะ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้ป่วยจำลอง เพื่อให้ทักษะผู้ป่วยจำลองที่ใช้สำหรับกิจกรรมทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและผู้ป่วยจำลองแสดงได้เหมาะสมกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย