จัดสอบจริยธรรมทางการแพทย์ (OSCE) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดสอบจริยธรรมทางการแพทย์ (OSCE) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ณ อาคารคุณากร ปิยชาติ ศูนย์ฝึกสถานการจำลอง (Simulation Center) เพื่อเป็นการปลูกฝังจริยธรรมทางการแพทย์และเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้รับความรู้และประสบการณ์ จากสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับการปฏิบัติงานภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา