โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะและพัฒนาตนเองโดยใช้แนวทางนพลักษณ์

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะและพัฒนาตนเองโดยใช้แนวทางนพลักษณ์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจตนเองผ่านการค้นหาลักษณ์บุคลิกภาพ ตระหนักรู้ถึงวิธีคิด วิธีรู้สึก ความใส่ใจ และพฤติกรรมต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งการเข้าใจคนรอบข้าง