จัดสอบจริยธรรมทางการแพทย์ (OSCE)

ศูนย์การศึกษาหลังปริญญา โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมการทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมปลูกฝังจริยธรรมให้กับแพทย์ ประเมินผลจริยธรรมทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้รับความรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จำลองต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 08:00 – 15:30 น. ณ ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง (Simulation Center) ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น