ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์มาตราฐานสากล (WFME)

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์มาตราฐานสากล (WFME) คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำทีม นายแพทย์ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ, นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ฯ ด้านบริหาร หัวหน้าสำนักงาน พร้อมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์มาตราฐานสากล (WFME) โดยทางคณะผู้ตรวจประเมินได้มีกำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 ในระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2567