ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้เข้าศึกษาดูงาน วารสารวิชาการ งานห้องสมุด งานวิจัยและการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย งานจัดคลังความรู้ (KM) งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษาโดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ

โดยคณะศึกษาศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำโดยแพทย์หญิงนภัส อินจำปา หัวหน้าฝ่ายวิชาการหัวหน้าส่วนงานและบุคลากรที่มุ่งเน้นศึกษาระบบการทำงาน ของโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานกลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆต่อไป