ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรีได้เข้าศึกษาดูงาน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายแพทย์เสกสรรค์ สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายแพทย์ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและรองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์และคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ

โดยคณะศึกษาศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นำโดยแพทย์หญิงนุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและบุคลากร ที่มุ่งเน้นศึกษาการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานกลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆต่อไป