ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 6-7 มีนาคม 2567 ศูนย์แพทย์ศาตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมกับ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค นำทีมโดย นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคและแพทย์หญิงพณัญญา เชื้อดำรง ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการ นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผล สนับสนุนการสร้างบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ต่อไป