ปฐมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยง และแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้เรื่องแนวทางการทำวิจัยคลินิก การให้ความรู้ เรื่อง Patient safety แนวทางยื่นขอจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ เรื่องระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย และเรื่องกฎหมายทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญญาที่เหมาะสม