ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายธนิต ฟูเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยบุคคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 อีกทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลประกวดผลงานวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 “ยกระดับสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”
1. นางสุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางธิรากร มณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางนัตฏิยา ศรีสุราช นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
4. พญ.วไลรัตน์ ภักดีไทย (ผู้วิจัยหลัก) นายแพทย์เชี่ยวชาญ และ พญ.ฐิติมา อนุกุลอนันต์ชัย (ผู้วิจัยร่วม) นายแพทย์เชี่ยวชาญ
5. นางจิราพร น้อมกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางสาวนิศาชล พลจอหอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รางวัลประกวดผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 5 ประจําปี 2566 หัวข้อ “Region 5 Transformation” โดยบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. นางสาวนุจนาฏ รินทวุธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางรัตนา ทองแจ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางนิชาภัทร กุลจันทร์ (ผู้วิจัยหลัก) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นายเปรมยศ เดยะศรี (ผู้วิจัยร่วม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ