พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่บัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565
(รุ่นที่ 23) ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี โดยมี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน และ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ และคณะให้การต้อนรับ

กิจกรรมในภาคเช้า เป็นพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและกล่าวปัจฉิมโอวาท โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 แก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 23 จำนวน 46 คน

กิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อบรรยายเรื่อง Lifelong learning in metaverse era โดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวข้อบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลชุมชน” โดย นพ.พรอนันต์ โดมทอง รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ฝ่ายบริหาร ต่อด้วยกิจกรรม “สร้างความผูกพัน” โดย นพ.สตางค์ ศุภผล รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ในโอกาสนี้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จจากความพากเพียรของบัณฑิตแพทย์ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ ขอให้บัณฑิตแพทย์ทุกท่านปฏิบัติงานตามกรอบแห่งวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ที่ดีของสังคมต่อไป