รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ WFME

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567) ตามเกณฑ์มาตราฐานสากล WFME โดย สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) นำทีมโดย นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ พร้อมอาจารย์แพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะผู้ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567) ตามเกณฑ์มาตราฐานสากล WFME นำโดย ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ศ.เกียรติคุณ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ผศ.พญ. สุธิดา สัมฤทธิ์ กรรมการผู้ตรวจประเมิน ผศ.นพ. จิโรจน์ จิรานุกูล กรรมการผู้ตรวจ และ นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย นพ.พรอนันต์ โดมทอง รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ด้านบริหาร เป็นตัวแทนทีม ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมพื้นที่ ณ ห้องสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น