ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08:00 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นและมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อนำรายได้สมทบการบูรณะปรับปรุงตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์สนับสนุนงานบริการ ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น