ศึกษาดูงาน ณ รพ.ลำปาง และ รพ.พุทธชินราช

วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โดยการนำทีมของ นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง และศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด หรือนำประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น