สร้างสรรค์ และพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาแพทย์

วันที่ 27 – 28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ทำการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาแพทย์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สร้างสรรค์ และพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาแพทย์” ณ โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมในวันแรก (27 มกราคม 2567) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ได้พานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 – 2 ไปเยี่ยมชมการจัดการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ชุมชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้เรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจใจการเป็นแพทย์ชุมชนจากแพทย์ชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดี ได้แก่ นพ. สิริชัย นามทรรศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ และ ทีมงานดูแลผู้พิการในชุมชน ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้เยี่ยมบ้าน และสัมผัสกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่บ้านในชุมชน ที่จะเป็นบทบาทหน้าที่ของแพทย์ชุมชนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ นศพ ในช่วงเย็นวันดังกล่าว

ในส่วนของกิจกรรมวันที่ 2 (28 มกราคม 2567) นักศึกษาแพทย์เดินทางมาจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ชั้นคลินิก กิจกรรม timpe capsule และกิจกรรมสายรหัส