อบรมการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14155 และ ISO 20916

วันที่ 13-14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม M5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (CRC) โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย ดร.ภก นินท์ พลเรือง รองประธานคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก และบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14155 และ ISO 20916” โดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
หน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานสากล