เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม WFME

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมประเมินด้วยเกณฑ์ WFME (World Federation for Medical Education) ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตแพทย์ในปีการศึกษา 2567
โดยมีคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและตัวแทนอาจารย์แพทย์ และนักวิชาการศึกษาจากกลุ่มงานต่างๆ โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม โดย อ.นพ.พรอนันต์ โดมทอง รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ด้านบริหาร เป็นตัวแทนทีม ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น